Valitse Master Leader -ohjelma ja nosta henkilökunnan
motivaatio, sitoutuminen ja tuottavuus uudelle tasolle.

MASTER LEADER -OHJELMAN MONIPUOLINEN VALMENNUSSISÄLTÖ

Master Leader -ohjelma on kokonaisvaltainen kehitysohjelma lähiesimiestyön ja viestinnän kehittämiseen. Ohjelma antaa selkeän punaisen langan omaan kehittymiseen sekä johtamisen parhaiden käytäntöjen ja toimintamallien jalkauttamiseen. Jokainen valmennusmoduuli on tilattavissa myös erikseen.

1. HYVÄ ITSETUNTEMUS JA JATKUVA ESIMIEHENÄ KEHITTYMINEN

Hyvä itsetuntemus on koko esimiehenä kehittymisen perusta. Kun omat vahvuudet sekä kehittämiskohteet on tiedossa, henkilökohtaisen kehittymisen tavoitteet on helpompi asettaa. Tämän valmennuksen työkaluna on Esimiesakatemian laadukas DISC Johtajuusprofiili, jonka avulla itsereflektio on helppo aloittaa sekä syventää. Valmennus rakentaa valmiuksia oman toiminnan jatkuvaan arviointiin sekä kasvattaa motivaatiota jatkuvaan esimiehenä kehittymiseen. Valmennuksen avulla rakennetaan ja vahvistetaan selkeää esimiesidentiteettiä.

”Omien todellisten motivaatio- ja stressitekijöiden tiedostaminen on avannut täysin uudet näkymät oman toiminnan ymmärtämiseen ja kehittämiseen.”

2. VUOROVAIKUTUSTAITOJEN JA VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat esimiehen tärkeimpiä perustaitoja ja olennainen osa vaikuttamista. Oman viestintätyylin ja sen vaikutuksien ymmärtäminen antaa pohjan oman vuorovaikutuksen kehittämiselle.

Erilaisten työtekijän persoonasta kumpuavien ominaisuuksien huomioiminen, eli mukauttaminen on laadukkaan vuorovaikutuksen ominaisuuksia. Tämä valmennus antaa paljon valmiuksia avoimen vuorovaikutuksen ja luottamuksen rakentamiseen sekä yksilöllisen johtamis- ja vuorovaikutussuhteen syventämiseen.

”Ymmärrän nyt erilaisia viestintätarpeita paremmin ja pystyn mukauttamaan kommunikaatiota erilaisten ihmisten kanssa, joka syventää luottamusta.”

3. HYVÄ TIIMIHENKI JA TEHOKAS YHTEISTYÖ

Yhteistyötaidot ovat yksi tärkeimmistä työelämätaidoista nyt ja tulevaisuudessa. Monessa tiimissä erilaisuus ja erilaiset toimintatavat voivat heikentää avoimuutta, aiheuttaa kitkaa tai näkymättömiä muureja tiimin sisälle.

Valmennus auttaa ymmärtämään huipputiimin rakentumista sekä sen esteitä. Lisäksi se auttaa kääntämään erilaiset toimintatavat tiimin vahvuudeksi sekä antaa mallin tiimin ryhmäytymisen johtamiseen. Hyvin ryhmäytyneessä tiimissä on korkea sosiaalinen turvallisuus ja ihmisen uskaltavat toimia rohkeasti.

”Ymmärrän nyt miten ryhmäytymistä johdetaan ja osaan puuttua ryhmän toimintahäiröihin. Yhteiset pelisäännöt muuttivat tiimimme toimintaa paljon.”

4. TAVOITTEET, SUORITUSTASON JOHTAMINEN JA ITSENSÄ JOHTAMINEN

Hyvä suoritustaso lähtee selkeistä tavoitteista ja mittareista sekä suoritukseen reagoinnista. Tämä valmennus auttaa selkeiden ja realistisien tavoitteiden jalkauttamisessa, mittareiden asettamisessa sekä alisuoriutumiseen reagoinnissa. Se auttaa myös ymmärtämään suoritustasoon vaikuttavia tekijöitä ja hallitsemaan niitä paremmin.

Valmennus pureutuu myös tehokkaaseen itsensä johtamiseen sekä ajanhallintaan. Liian moni esimies ei itse johda aikaansa, vaan tehtävät ohjaavat tekijää. Valmennus auttaa suunnittelemaan omaa ajankäyttöä paremmin.

”Olen pystynyt rakentamaan selkeän ja tehokkaan mallin oman ajankäytön ja tiimin toiminnan johtamiseen. Se on parantanut tehokkuutta ja tuloksia selkeästi.”

5. MOTIVOINTITAIDOT JA TEHOKAS VAIKUTTAMINEN

Motivaatio on käyttövoimaa, joka vaikuttaa ihmisen toimintaan monella tavalla. Kun esimies ymmärtää erilaisia motivaatiotekijöitä ja osaa ruokkia niitä yksilöllisyys huomioiden, pystytään saavuttamaan paljon enemmän.

Tämä valmennus lisää ymmärrystä ulkoisten ja sisäisien motivaatiotekijöiden vaikutuksesta työntekijän toimintaan. Samalla kehitetään kykyä yksilöllisten motivaatiotekijöiden selvittämiseen ja hyödyntämiseen sekä rakennetaan toimintamalli vaikuttavan, yksilön motivaatiota ruokkivan 1on1 palaverin rakentamiseen.

”Motivointi on paljon helpompaa, kun ymmärtää paremmin erilaisia motivaatiotekijöitä, erityisesti sisäisen motivaation ymmärtäminen on auttanut paljon.”

6. PALAUTETAITOJEN JA TIIMIN PALAUTEKULTTUURIN KEHITTÄMINEN

Palautteella on iso merkitys työntekijän motivaatioon ja toimintaan. Suurin osa suomalaisista työntekijöistä ei koe saavansa palautetta riittävästi. Tämä valmennus auttaa ymmärtämään palautteen vaikutuksen työntekijän toimintaan sekä auttaa rakentamaan omaan ympäristöön parhaiten soveltuman palautekulttuurin.

Valmennus keskittyy positiivisen palautteen antamiseen, mutta myös kykyyn kääntää korjaava palaute johtamissuhdetta vahvistavaksi sekä toimintamalliin tiimin palautekulttuurin kehittämiseksi.

”Sain valmennuksesta konkreettisen toimintamallin palautekeskustelujen pitämiseen. Se on vaikuttanut paljon työntekijöideni motivaatioon ja sitoutumiseen.”

7. ESIMIESROOLI JA HENKILÖKOHTAISEN JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN

Suurin osa esimiehistä nousee uuteen rooliinsa vertaisryhmästä ja johtaa entisiä kollegoitaan. Tilanne voi olla joskus haastava, kun esimiesrooli on sisäistettävä sekä johtajuus on rakennettava työnantajan edustajana.

Tämä valmennus pureutuu johtajuuteen ja sen kehittämiseen sekä miten sitä voi osoittaa omassa työroolissa. Valmennus avaa myös, miten johtajuus on muuttumassa ja miten se haastaa esimiestyötä juuri nyt. Samalla arvioidaan, miten omaa johtajuusprofiili vastaa oman ympäristön, työpaikan vaatimuksiin.

”Olin noussut esimiesrooliin vertaisryhmästä ja johdin entisiä kollegoitani. Valmennus auttoi rakentamaan johtajuuttani ja selkeytti esimiesroolia paljon.”

8. SISÄINEN VIESTINTÄ JA ONNISTUNEET MUUTOSTILANTEET

Sisäisen viestinnän laatu vaikuttaa suoraan työntekijöiden motivaatioon ja sitoutumiseen. Työntekijöiden viestinnän tarpeita ei kuitenkaan usein ymmärretä. Tämä valmennus antaa valmiuksia laadukkaan sisäisen viestinnän suunnitteluun, sisäisen viestinnän pelisääntöjen rakentamiseen ja niiden jalkauttamiseen.

Sisäisellä viestinnällä on erityinen rooli muutostilanteissa. Tämä osio auttaa ymmärtämään, miten muutos vaikuttaa erilaisiin työntekijöihin sekä millä tavalla onnistut johtamaan muutoksia onnistuneesti.   

”En ollut kuullut aiemmin mitään muutosjohtamisesta, eli miten eri ihmiset prosessoivat muutosta. Nyt pystyn tukemaan ihmisiä paremmin muutostilanteissa.”

9. VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN SYVENTÄMINEN

Valmentava johtaminen on kaikkien huulilla ja itseohjautuvuudesta puhutaan paljon. Jos johtamissuhteen perusta, eli luottamus ei ole kunnossa, työntekijä harvoin uskaltaa ottaa pientäkään riskiä. Tämä valmennus auttaa valmentavan johtamisen perusteiden ymmärtämisessä sekä kestävän johtamissuhteen rakentamisessa. 

Valmennus keskittyy kysymystekniikoiden ja coaching -osaamisen kehittämiseen sekä konkreettiseen toimintamalliin valmennussuhdetta syventävän johtamismallin rakentamiseen ja syventämiseen.

”Arkeni on muuttunut täysin osallistavan johtamistavan kautta. Aiemmin tein liian monia asioita itse, nyt työntekijät uskaltavat ottaa paljon enemmän vastuuta.”

10. ESIMIEHEN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET SEKÄ PUHEEKSIOTTO

Esimiesrooliin sisältyy valtaa, mutta myös vastuita. Tämän takia esimiehellä on hyvä olla tietoinen esimiesroolia koskevasta sekä velvoittavasta lainsäädännöstä. Tämä valmennus rakentaa ymmärrystä esimiesrooliin liittyvistä lain määrittelemistä oikeuksista sekä lakisääteisistä vastuista ja velvollisuuksista.

Valmennus antaa valmiuksia ja itsevarmuutta erilaiseen puuttumiseen, vaikeiden esimiestilanteiden puheeksiottamisiin sekä työkykyjohtamisen keskustelujen pitämiseen.

”On paljon varmempi olo puuttua asioihin, kun ymmärtää peremmin mitä oikeuksia, vastuita sekä lakisääteisiä velvollisuuksia esimiestyöhön sisältyy.”

Pyydä tarjous